• Przechowalnia 0
 • Cennik

  HTML   CSV

  Facebook Messenger
  Facebook Messenger

  Regulamin


  STRONA W PRZEBUDOWIE !!!!!!!!- ZMIANA WŁAŚCICIELA- NIE WYSYŁAMY ......  Regulamin   www.kosmeo24.pl

  Obowiązuje dla umów zawieranych od 14.06.2021  W związku z nowelizacją ustawy o VAT od 1 stycznia 2020 r. klienci, którzy chcą otrzymać fakturę na firmę zobowiązani są do podania nr NIP w momencie zakupu w odpowiedniej rubryce na formularzu.

  W przypadku nie podania nr NIP, bądź wpisanie go w inne miejsce niż wskazane, zostanie wystawiona faktura bez nr NIP z brakiem możliwości jego uzupełnienia lub paragon .

  Sprzedaż w sklepie kosmeo24 prowadzona jest przez ......., przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: ej (CEIDG).

  Kontakt możliwy jest w następujący sposób:

  • pocztą tradycyjną na adres siedziby przedsiębiorcy lub adres korespondencyjny podane na stronie Kontakt;
  • pocztą elektroniczną na adres: kosmeo24@gmail.com
  • telefonicznie pod numerami: 504540700 (pon.-pt. 8.30-17.00, sob. 8-13).

  Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć rzecz bez wad, z wyłączeniem wad wskazanych w ofercie sprzedaży.

  Istotne cechy świadczenia i właściwości Towaru wystawionego w Transakcji określone są w opisie danej Transakcji.

  Cena Towaru będącego przedmiotem danej Transakcji podana jest opisie danej Transakcji i wyrażona jest w złotych polskich oraz zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Jednak cena Towaru nie zawiera kosztów przesyłki, które są wskazywane osobno w opisie danej Transakcji.

  Sprzedający udostępnia Kupującemu do wyboru następujące sposoby płatności:


  • płatność gotówką przy odbiorze osobistym.
  • WYSYŁKA PO WPŁACIE NA KONTO 

  Opłata za przesyłkę zamówienia 

  Sposób dostawy

  Koszt dostawy

  Czas dostawy

  Poczta Polska*
  ( po wpłacie na konto)

   16,00 zł

  2-5 dni roboczych

  produkt do 2kg
   ( po wpłacie na konto )

           14.00 zł 2-5 dni roboczych

  NIE WYSYŁAM ZA POBRANIEM !!!!!!


  Informacje dot. rachunków bankowych Sprzedającego:

  bank:
  numer rachunku:  

  Na wpłatę czekamy 7 dni- potem zamówienie jest anulowane !!!

  Kupujący jest obowiązany do zapłaty ceny zgodnie z wybranym sposobem płatności, a w przypadku wyboru sposobu płatności innego niż za pobraniem, obowiązany jest dokonać płatności niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży, chyba że opis danej Transakcji stanowi inaczej.

  W przypadku płatności przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy zalecamy podawanie w tytule przelewu jedynie numeru zamówienia – ułatwi to nam i przyspieszy księgowanie płatności.

  Transakcja, jej opis i cena Towaru jest wiążąca z uwzględnieniem charakteru danej Transakcji.

  Niektóre oferowane Towary objęte są również gwarancją. Fakt objęcia Towaru również gwarancją podany jest w opisie danej Transakcji. W przypadku Towarów objętych również gwarancją Sprzedający informuje, iż gwarancja na sprzedany Towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z tytułu rękojmi. Warunki gwarancji wskazane są w dołączanej do Towaru karcie gwarancyjnej.

  *** Stany magazynowe na stronie mogą się różnić od faktycznych w sklepie stacjonarnym co może wiązać się z brakiem możliwości realizacji zamówienia :) 
  Zamówienia, których nie będziemy w stanie zrealizować zostaną anulowane. 
  Przepraszamy :)

  Opis procedury reklamacyjnej:

  Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem kosmeo24@gmail.com .pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy-". Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
  1. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
  2. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
  3. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

  Więcej informacji na stronie Zwroty i reklamacje.

  Prawo odstąpienia od umowy

  Dotyczy Kupujących będących konsumentami, czyli zgodnie z art. 22 (1) K.C. osób fizycznych dokonujących z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

  Mają Państwo prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. Towar odesłany do zwrotu musi być nowy, w oryginalnym opakowaniu, nienoszący śladów użytkowania. Zwrotowi nie podlegają artykuły jednorazowego użytku. Każdy zwrócony towar musi posiadać oryginał paragonu/ faktury

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:", email: kosmeo24@gmail.com o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

  Skutki odstąpienia od umowy:

  W przypadku odstąpienia od zawartej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na :"niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

  Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

  Brak odstąpienia od umowy:

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej w sklepie internetowym nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umów.
  • Produkty kupione okazyjnie, w promocji, po obniżonej cenie nie podlegają zwrotowi.

  Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

  Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Łodzi. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

  Uwaga: Zwroty wysyłane do nas za pobraniem nie będą przyjmowane